Admiterea in ciclul de studii universitare de licenţă se realizează pe baza mediei obţinute la examenul de bacalaureat. În cazul mediilor egale obţinute la admitere de către candidaţii situaţi pe ultimul loc, criteriul de departajare va fi nota obţinută la proba scrisă la limba română, de la examenul de bacalaureat. 

  TAXE ȘI FACILITĂȚI

TAXE:

 • Taxa de înscriere este de 100 lei si nu se restituie.
 • Taxa de școlarizare este de 3300 lei și se achită în lei, integral sau în 2 rate;
 • Pentru a fi înmatriculați, candidații declarați admiși la programele de studii de licență, vor achita taxa de școlarizare:
 • integral, beneficiind de o reducere de 250 lei;
 • parțial (minimum 1/2 din taxa de școlarizare) până la 17.08.2020 (etapa I) respectiv până la 02.10.2020 (etapa a II-a).

 FACILITĂŢI: Pentru studenții declarați admiși la programele de studii de licență:

Taxa de școlarizare se reduce cu 15% pentru:

 • candidații care provin din aceeași familie (părinți, copii, frate, soră, soț, soție), cu condiția ca ambii să achite integral taxa anuală de școlarizare;
 • absolvenții licențiați ai unei facultăți din cadrul UCDC sau din alte universități;
 • studenții care urmează simultan cursurile a două facultăți din cadrul universității (reducerea se acorda numai pentru taxa de școlarizare aferentă unui program de studii universitar);
 • primii trei studenți de la învățământul cu frecvență, clasați în funcție de rezultatele obținute la învățătură;

Aceste reduceri nu se acordă cumulativ. 

Conturile în care se pot face plățile sunt:
B.C.R. CLUJ: RO17RNCB0106026575480001
B.T. CLUJ: RO70BTRL06701202W71432XX

Cifra de școlarizare

200
LOCURI
ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ
150
LOCURI
ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ

Acte necesare pentru înscrierea la admitere în anul univ.2020-2021

 • Cerere-tip;
 • Diplomă de bacalaureat – copie față-verso;
 • Diplomă de licenţă – copie față-verso sau adeverintă de promovare a examenului de licență pentru promoția 2020 (în cazul candidaţilor care doresc să urmeze a doua facultate);
 • Suplimentul la diplomă – (în cazul candidaţilor care doresc să urmeze a doua facultate);
 • Atestatul de recunoaştere a studiilor pentru candidaţii cetăţeni străini sau etnici români din alte ţări;
 •  Certificat de competenţă lingvistică (pentru candidaţii cetăţeni străini);
 •  Certificatul de naştere;
 •  Cartea de identitate;
 •  Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 •  Adeverinţă medicală tip, eliberată de medicul de familie;
 •  Chitanţa care să ateste plata taxei de înscriere;
 • Dosar-plic.